നവരാത്രിയിൽ ദേവീമാഹാത്മ്യം പാരായണം

astrology consultant in Kerala

മാർക്കണ്‌ഡേയപുരാണത്തിൽ ദുർഗ്ഗാസപ്തശതി എന്ന പേരിലുള്ള 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് മന്ത്രരൂപത്തിൽ ദേവീമാഹാത്മ്യമായത്. 13 അദ്ധ്യായങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠകൃതി. നിഷ്ഠ ഉള്ളവർക്ക് ഒരേ ഇരുപ്പിൽ വായിച്ച് തീർക്കാവുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി പാരായണം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ കല്പിക്കുന്നില്ല. 7 ദിവസങ്ങളിൽ (നവരാത്രികാലത്ത്) ആദ്യ ദിവസം ഒന്നാമദ്ധ്യായം, രണ്ടാം ദിവസം മൂന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങൾ, മൂന്നാം ദിവസം ഒമ്പത് അദ്ധ്യായങ്ങൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം. ഇതിനെക്കാൾ ഉത്തമം ഏഴുദിവസം കൊണ്ട് പാരായണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നാമദ്ധ്യായം, രണ്ടാം ദിവസം രണ്ട് അദ്ധ്യായങ്ങൾ, മൂന്നാം നാൾ ഒരദ്ധ്യായം, നാലാം ദിവസം നാലദ്ധ്യായങ്ങൾ, അഞ്ചാം ദിവസം രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ, ആറാംദിവസം ഒരദ്ധ്യായം, ഏഴാം ദിവസം രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
നവരാത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴുദിവസങ്ങൾ, കർക്കടകം ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ, ദീപാവലിയുടെ അഷ്ടമി മുതൽ ചതുർദ്ദശി വരെ, ധനുമാസത്തിൽ അശ്വതി മുതൽ ദേവിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രമായ പുണർതം വരെ, വൃശ്ചികത്തിൽ ചതയം മുതൽ കാർത്തിക വരെ, കുംഭത്തിൽ രോഹിണി മുതൽ മകംവരെ – ഇങ്ങനെ വിശേഷാവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഏഴുനാൾ പാരായണം ചെയ്താൽ സവിശേഷ ഫലം ലഭിക്കും. സാധാരണയായി ഞായർ മുതൽ ശനി വരെ ഏഴുദിവസങ്ങളിലായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ദേവീസ്തുതി നടത്താം എന്ന നേട്ടം കൂടി ഈ രീതിക്കുണ്ട്. കുടുംബത്തെ ബാധിച്ച കടുത്ത മാരണങ്ങൾ നീങ്ങാൻ 41 ആഴ്ച കൊണ്ട് 41 തവണ വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്.

ദേവീ മഹാത്മ്യ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് ഉപദേശം വാങ്ങി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം.

Astrology Tips No Comments

What is the relationship between Vastu and human beings?

kerala astrologerLiving in a habitable place for human beings or any other living creature is one of the most essential things that are part of their existence itself. A place where a person can live a healthy, happy and satisfying life can be defined as an ideal, livable house.

Thus, the role of architecture in supporting human life and helping to live in harmony with nature is not insignificant. Indian architecture is an ancient branch of science that claims to have an accurate basis and objective application. Many homes that have been built by adopting unfavourable housing models without regard to architecture have suffered their own downsides in the future. But it is very hopeful that in this modern age there are also new generations who are still trying to follow our traditional architectural styles, embracing the importance and necessity of architecture. The number of professionals who fully understand the essence of architecture , Vastu for houses and are able to apply them properly in the field of construction is small.

But still, there are some common things that everyone should know about architecture. The connection between Vastu for home and the human body is an important one among them.

 

Vastu and the human body

The basis of architecture is human anatomy. The human body is made in accordance with accurate scientific judgement. Our body has a proper structure to survive on the earth, even in the face of climate change and adverse conditions. The impact of science on human creation can be attributed to the fact that even some of the damage done to our body parts by circumstances can be remedied.

Our home and our body are made up of the same structural features. Homes built with a strong basement of science, help our bodies to survive adverse living conditions as well. And those who are not will eventually lead to destruction. The evil effects on the house will affect the inhabitants there. In fact, our home is capable enough to bring all the good things one desires such as health, longevity, wealth, happiness, child well-being, comfort and peace of mind. This is not to say that our home gives anything directly but it will create an environment to redirect these things into our life so vastu shastra plays an important role in living.

Similarly, in the case of the aforementioned evils, construction practices against the five manifestations of nature, architectural science are like paving the way to destruction. The five manifestations of nature (pancha boothangal) are earth, water, fire and sky. These are the basis of all science. These are the powerhouses of nature. It is imperative that the human home, like the human body, be given all the energy to live in harmony with nature. It is this energy that enters a home properly that leads to the occupants, their happiness and progress. Therefore, our homes deserve as much attention and care as the human body, which, according to the architecture,we can do with a vastu consultant who has to start with the selection of land, that is before it can be built. To know more about vastu visit : Kerala-astrologer.com

 

Astrology Tips No Comments

സന്താന ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനം സർപ്പദോഷം

sarpa dosha, naga dosha, effects of sarpa dosha, effects of naga dosha, kaal sarp dosh, kaal sarp dosh remedies, kaal sarp dosh effects, സർപ്പദോഷവും സന്താനദുഃഖവും, സന്താനദുഃഖവും സർപ്പദോഷവും

ജാതകത്തിൽ പൂർവജന്മ സർപ്പ ദുരിതങ്ങൾ സന്താന ദുരിതങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ജാതകത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിൻ്റെ സ്ഥിതി അഞ്ചാം ഭാവധിപനോട് ചേർന്ന് രാഹു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും സന്താന പ്രതിബന്ധമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതകമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സന്താനദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും. പലതരത്തിലുള്ള വിഷമാവസ്ഥകളാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഗർഭം അലസിപ്പോവുക, ദീർഘകാലം സന്താനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അഥവാ ഉണ്ടായാലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിവയാണവ.

മറ്റനേകം ദോഷങ്ങൾ സന്താനദുഃഖത്തിനു കാരണമാകുമെങ്കിലും സർപ്പദോഷം കഠിനമായി അനുഭവിച്ചുവരുന്നത് കാണാറുണ്ട്. രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളായ തിരുവാതിര, ചോതി, ചതയം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞദോഷം ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആയുർദോഷം കൂടി സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. വിവാഹത്തിന് മുൻപുതന്നെ ജാതകം പരിശോധിപ്പിച്ചു വിധിവത്തായ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്‌താൽ സന്താനദോഷം ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പരിഹാരാധികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിവാഹത്തിനുശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. അതുപോലെതന്നെ കുടുംബപരമായി ആചരിച്ചുവരുന്ന സർപ്പങ്ങളുടെ ദോഷവും സന്താന ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും. അതും സന്താന ദുഃഖവും, ത്വക്കു രോഗ പീഡയും, നേത്ര പാദ രോഗങ്ങളും കുടുംബികൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടാകും.

സർപ്പഹിംസാദുരിതം, സർപ്പാക്കാവിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുക, അവിടം കിളക്കുക, പുറ്റ് ഉടക്കുക, മുട്ട നശിപ്പിക്കുക, എന്നിവയും സർപ്പ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും.

മേൽക്കാണുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജ്യോതിഷയെക്കണ്ടു യുക്തമായ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിച്ചാൽ സന്താനാഭി വൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും അനുഭവിക്കാനാകും.

Astrology Tips No Comments

Sri Krishna Puja to have all the blessings

daily krishna puja at home, krishna pooja, krishna puja, krishna puja at home

Our life will be filled with all the blessings by making conscious offerings to Lord Krishna, the protector of the universe and the guardian of Dharma. Not only the offerings that we have to make in the temples but also some of the rituals that we can do at home are very pleasing to the Lord. The most important thing is that, whatever you do, do it with complete devotion.

By worshipping Lord Krishna, you can achieve success in life and victory over enemies. He is an almighty deity capable of bestowing wealth and all riches and giving peace of mind and happiness. But it is not good to make sacrifices only for selfish gain and to live a life of blasphemy.

 

Some Krishna pujas that can be done at home

The first thing to do is to purify the mind and body, whether it is home worship or temple offerings. Before performing Krishna Puja, one should first purify their body and put some sandalwood paste on the forehead. Spread a white cloth on a clean table or pedestal and place the idol of Krishna on it. Arrange water, saffron, sandalwood powder, incense, Aarti lamp and flowers for sprinkling. Take fruits and flowers in a bowl. Keep a ghee lamp or sesame oil lamp. When everything is ready, take a spoon in your left hand and pour some water into your right hand and drink it three times saying ‘Om Achuthaya Nama’, ‘Om Anantaya Nama’ and ‘Om Govindaya Nama’. Then apply water on both hands and pat dry. Offer milk, ghee, flowers and water to the idol of Krishna by reciting the Brahma Samhita and other mantras and hymns. After the anointing, dry the idol and place food, flowers, water and ghee near the idol. Apply sandalwood to the idol of Lord Krishna. Light the lamp with the prayer ‘Shubham Karoti Kalyanam’. Say ‘Guru Brahma Guru Vishnu’. Then, chant any Krishna bhajan you like and offer the sandalwood candle seven times in a clockwise direction. Put a little saffron on Lord Krishna’s feet and then touch the tilak on your forehead. Then distribute Prasada saffron to the devotees around you. You can use fruits, water, offerings, flowers and rice as Prasada after a while. Or they can be deposited in running water or donated to others. After the pooja, chant ‘Hare Krishna’ or ‘Om Namo Bhagavathe Vasudevaya’.

Worshipping Lord Krishna protects you from evil spirits. This reduces the side effects of Ketu. Worshipping Lord Krishna is perfect for marital happiness and all kinds of spiritual and material development.

 

Some of the Krishna pujas that can be performed during the temple visit are pleasing to the Lord

The offering of basil leaves is one of the most pleasing to Lord Krishna. Offerings include pal payasam, butter, avil, and kadhalippazham. Each offering thus made has its benefits. Palpayasam for grain augmentation, avil nivedyam for poverty alleviation, venna nivedyam for intellect and knowledge, ghee lamp for eye healing and Ashtasiddhi, kadhalippazham offering for jnanalabdhi, manjappattu charthal for success and bhagyasuktarchana for good luck and prosperity.

 

The main benefits of Sri Krishna Puja

Lord Krishna is the eighth incarnation of Lord Vishnu. He is one of the most famous deities in Hinduism. Worshipping Lord Krishna, the protector and guardian of Dharma of this universe will bring all the blessings into our lives. Importantly the following are some of the benefits of krishna puja;

1. Peace of mind, happiness and contentment are paramount in life. Sri Krishna Puja is the best way to bring all these above-said blessings into life.

2. Sri Krishna Pooja can improve the quality of our life and bring prosperity in the field of employment and trade.

3. Lord Krishna will give relief to those who are suffering from various diseases, especially those who are suffering from chronic serious diseases.

4. Lord Krishna is the deity who can save us from all the evil forces and enemies.

5. Worshipping Lord Krishna is the best way to resolve marital discord and maintain happiness throughout life.

6. Sri Krishna Puja will help childless couples to have children and will give relief to those who are worried about their children.

7. Students can pray to Lord Krishna to remove the barriers in learning and to gain more wisdom. He will give guide you in the best direction.

8. Lord Krishna will always be there as a guide for those who are facing struggles and barriers in life.

9. Sri Krishna Puja is highly desirable to eliminate the ill effects of Ketu and to fill life with all the blessings.

 

Lord Krishna is a powerful deity who helps us to face the problems that we have to face in life with confidence. Submit our prayers and desires to the Lord with devotion and complete surrender, and he will surely make it possible.

സർവ്വമംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജ

krishna puja, krishna pooja, daily krishna puja at home, janmashtami puja, krishna puja at home

സംരക്ഷകനും ധർമ പരിപാലകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണന് മനസ്സറിഞ്ഞു വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതം സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുനിറയും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പൂജാവിധികളും ഭഗവാന് ഏറെ പ്രീതികരമാണ്. എന്ത് ചെയ്താലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പരമ പ്രധാനം.

ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതവിജയവും ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയവും സാധ്യമാകും. സമ്പത്തും സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും  തരാനും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള പരമ ശക്തനായ ഒരു മൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ സ്വാർത്ഥലാഭങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ഈശ്വര നിന്ദ കലർന്ന ജീവിത മനോഭാവം വെച്ചുപുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നന്നല്ല.

വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പൂജകൾ

വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പൂജകളായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വഴിപാടുകൾ ആയാലും മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധിവരുത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കൃഷ്ണ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊടണം. വൃത്തിയുള്ള മേശയിലോ പീഠത്തിലോ ഒരു വെളുത്ത തുണി വിരിച്ചു അതിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുക. തളിക്കാന്‍ വെള്ളം, കുങ്കുമം, ചന്ദനപ്പൊടി, ധൂപവര്‍ഗം, ആരതി വിളക്ക്, പൂക്കള്‍ എന്നിവ  ക്രമീകരിച്ച് വയ്ക്കുക.ഒരു പാത്രത്തിൽ പഴങ്ങളും പൂക്കളും എടുക്കുക. ഒരു നെയ്യ് വിളക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ എള്ളെണ്ണയിട്ട വിളക്കോ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. എല്ലാം  തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണ്‍ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വലതു കൈയില്‍ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂന്ന് തവണകളായി ‘ഓം അച്യുതായ നമ’, ‘ഓം അനന്തായ നമ’, ‘ഓം ഗോവിന്ദായ നമ’ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്  കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകളിലും വെള്ളം പുരട്ടി ഉണക്കുക. ബ്രഹ്‌മസംഹിതയും മറ്റ് മന്ത്രങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പാല്‍, നെയ്യ്, പൂക്കള്‍, വെള്ളം എന്നിവ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തില്‍ അര്‍പ്പിക്കുക. അഭിഷേകത്തിനു ശേഷം വിഗ്രഹം ഉണക്കി ഭക്ഷണവും പൂക്കളും വെള്ളവും നെയ്യും വിഗ്രഹത്തിന് അടുത്തായി വയ്ക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തില്‍ ചന്ദനം പുരട്ടുക. ‘ശുഭം കരോടി കല്യാണം’ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥന ചൊല്ലി ദീപം തെളിയിക്കുക. ‘ഗുരു ബ്രഹ്‌മ ഗുരു വിഷ്ണു’ എന്ന് പറയുക. പിന്നെ, നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭജന ജപിക്കുകയും ഒരു ഘടികാരദിശയില്‍ ഏഴ് തവണ ചന്ദനത്തിരി സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില്‍ അല്‍പം കുങ്കുമം വയ്ക്കുക തുടര്‍ന്ന് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിലും തിലകം തൊടുക. അതിനുശേഷം ചുറ്റുമുള്ള ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രസാദ കുങ്കുമം വിതരണം ചെയ്യുക.. പഴങ്ങള്‍, വെള്ളം, നൈവേദ്യങ്ങള്‍, പുഷ്പങ്ങള്‍, അരി എന്നിവ അല്‍പനേരം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസാദമായി ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തില്‍ ഇവ നിക്ഷേപിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ‘ഹരേ കൃഷ്ണ’ അല്ലെങ്കില്‍ ‘ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ’ എന്ന് ജപിക്കുക.

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനു പൂജ ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്ടശക്തികളില്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കേതുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു. ദാമ്പത്യ സന്തോഷവും എല്ലാവിധ ആത്മീയ ഭൗതീക വികാസത്തിനും ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്.

ക്ഷേത്ര ദർശന വേളയിൽ ചെയ്യാവുന്ന, ഭഗവാന് പ്രീതികരമായ ചില പൂജകൾ

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് ഏറെ പ്രീതികരമായ ഒന്നാണ് തുളസീദള സമർപ്പണം. പാൽപ്പായസം, വെണ്ണ, അവൽ, കദളിപ്പഴം എന്നിവയാണ് നൈവേദ്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വഴിപാടുകൾക്കും ഓരോ ഫലങ്ങളാണ്.  പാൽപ്പായസം ധാന്യ വർധന, അവിൽ നിവേദ്യം ദാരിദ്ര്യ മുക്തി, വെണ്ണനിവേദ്യം ബുദ്ധിവികാസത്തിനും വിദ്യക്കും, നെയ്‌വിളക്ക് നേത്രരോഗശമനത്തിനും അഷ്ടസിദ്ധിക്കും, കദളിപ്പഴ നിവേദ്യം ജ്ഞാനലബ്‌ധി, മഞ്ഞപ്പട്ടുചാർത്തൽ കാര്യവിജയത്തിന്, ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന ഭാഗ്യസിദ്ധി സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി  എന്നിവയ്ക്കുമാണ് യഥാക്രമം നടത്തുന്നത്.

ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജയുടെ പ്രധാന ഗുണഫലങ്ങൾ

ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഹിന്ദു മതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ മൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ സംരക്ഷകനും ധർമ പരിപാലകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ  ജീവിതത്തിൽ സർവ്വൈശ്വര്യങ്ങളും നേടിത്തരും. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന ചില സത്ഫലങ്ങൾ ;

  • ജീവിതത്തിൽ പരമ പ്രധാനമായവയാണ് മനസമാധാനം, സന്തോഷം, സംതൃപ്തി എന്നിവ. ഈ പറഞ്ഞ ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നതിനു ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജ ഉത്തമമാണ്.
  • നമ്മുടെ ജീവിതാന്തസ്സു മെച്ചപ്പെടുത്താനും തൊഴിൽ-കച്ചവട രംഗത്ത് അഭിവൃദ്ധി നേടിത്തരാനും ശ്രീകൃഷ്ണപൂജയ്ക്കു സാധിക്കും.
  • വിവിധ രോഗങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, പ്രേത്യേകിച്ചു വിട്ടുമാറാത്ത ഗുരുതര രോഗങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കുന്നവർക്കു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നൽകും.
  • തിന്മയുടെ എല്ലാ ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷനൽകാൻ കഴിവുള്ള മൂർത്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ.
  • ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കാനും ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്.
  • സന്താന ദോഷമുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് സന്താന ലബ്ധിക്കും സന്താന ദുരിതങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർക്കു ആശ്വാസവും പരിഹാരവും ലഭിക്കുന്നതിന് ശ്രീകൃഷ്ണപൂജ സഹായിക്കും.
  • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യനേടുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നതിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാര്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഉത്തമ മാർഗം കാണിച്ചു തരും.
  • പലവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നല്ല മാർഗനിർദേശിയായും വഴികാട്ടിയായും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും കൂടെ നിൽക്കും.
  • കേതുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ജീവിതം എല്ലാവിധ സത്ഫലങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയാനും ശ്രീകൃഷ്ണ പൂജയാണ് ഏറെ അഭികാമ്യം.

ജീവിത്തിൽ അഭിമുഘീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തനായ മൂർത്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ ഭക്തിയോടെ, പരിപൂർണമായി തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചു  കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക, അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അതെല്ലാം സാധിച്ചു  തരും.

n  Online Consulting  Send us a message